Header image  
   
line decor
  HOME  ::  
line decor
    
健康種苗驗證專區
 
甘藷

申請表格:
E102版甘藷種苗病害檢定驗證申請書空白.doc
E102版甘藷種苗病害檢定驗證申請書空白.pdf

申請說明:
甘藷健康種苗檢定標準作業流程圖.docx
甘藷健康種苗檢定標準作業流程圖.pdf
甘藷種苗病害檢定驗證申請說明.docx
甘藷種苗病害檢定驗證申請說明.pdf

申請說明:
甘藷種苗病害檢定驗證作業須知.pdf

 

 
柑桔

申請表格:
柑桔種苗無指定疫病蟲害驗證申請書.doc
柑桔種苗無指定疫病蟲害驗證申請書.pdf

申請說明:
柑橘健康種苗檢定標準作業流程圖.docx
柑橘健康種苗檢定標準作業流程圖.pdf

種苗驗證作業須知:
柑桔無指定病蟲害種苗驗證作業須知.doc
柑桔無指定病蟲害種苗驗證作業須知.pdf